Regulamin internetowego sklepu 4motoshop

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Każda osoba/ podmiot posiadająca zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – jest to Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę poprzez Sklep Internetowy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Przedsiębiorca – jest to Klient, zawierający umowę poprzez Sklep Internetowy w bezpośrednim związku prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Dowodem zakupu jest Faktura.
 4. Sprzedawca: Spółka 4motoshop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z adresem siedziby działalności: ul Sztabowa 73/2a, 53-321 Wrocław, NIP 8992813985, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.03.2017 r pod numerem 670395
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.4motoshop.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Sklep stacjonarny – fizyczny sklep stacjonarny, znajdujący się we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 180 budynek H, kod pocztowy 52-015 Wrocław, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-15
 7. Administrator danych osobowych – 4motoshop Sp. z o.o., ul Sztabowa 73/2a, 53-321 Wrocław, NIP 8992813985, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.03.2017 r pod numerem 670395
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Konto – konto Klienta w sklepie internetowym, w których gromadzone są informacje, między innymi dane do wysyłki, do faktury, historia zamówień. 
 13. Koszyk – Koszyk zakupowy Klienta, w którym zbiera Towary będące przedmiotem zainteresowania. Do momentu złożenia zamówienia jest możliwość jego całkowitej modyfikacji.
 14. Zamówienie – złożenie zamówienia jest wyrażeniem chęci nabycia towaru dostępnego w sklepie internetowym. Wyrażone za pomocą konta w sklepie internetowym lub mailowo. Minimalne informacje do realizacji zamówienia to dane: nazwa produktu, ilość sztuk, dodatkowe informacje specyficzne dla rodzaju towaru, takie jak rozmiar, kolor, typ. Do realizacji wymagany będzi etakże adres wysyłki, jesli towar nie zostanie odebrany osobiście. Jeśli dowodem zakupu ma być faktura, wymagane jest również podanie NIP-u nabywcy. 
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia wstępne

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.4motoshop.pl.
 2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3.  Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), a na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena towaru pomnożona przez ilość sztuk oraz ewentualne koszty wysyłki, o których Klient jest informowany w momencie składania zamówienia.
 4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 •  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 •  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1.  Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie podłączone do sieci Internet, posiadające przeglądarkę internetową: komputer osobisty, laptop, telefon komórkowy wyposażony w przeglądarkę internetową, tablet wyposażony w przeglądarkę internetową.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 4motoshop zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. 
 4.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie przez stronę głóną www.4motoshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1.  Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. 4motoshop może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 •  podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 •  dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 •  dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 4motoshop za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 4motoshop i jego klientów;
 1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.4motoshop.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać przez stronę internetową po zalogowaniu się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7.  Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje w drodze przesłania Klientowi wiadomości e-mail, w której potwierdza się przyjęcie złożonego zamówienia. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie otrzymania zamówienia przez sprzedawcę, który sprawdzi aktualne ilości i możliwości wysyłki zamówionych Towarów. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie realizacji zamówienia.
 8.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Zamówień, których adres dostawy wykracza poza granice obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, każde z nich będzie rozpatrywane i wyceniane indywidualnie.
 2.  Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 •  Poczty Polskiej
 •  Firmy kurierskiej
 1. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie, znajdującym się przy ulicy Krakowskiej 180/H we Wrocławiu. Koszty dostawy dostępne są na podstronie sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2.  Termin realizacji wysyłki przez Sklep jest realizowany zależnie od rodzaju produktów na które Klient złożył zamówienie. Czas ten jest podany na każdej karcie produktu jako „Dostępność” i wynosi odpowiednio:
 • “w magazynie” – termin wysyłki przez Sklep wynosi 24 godziny robocze,
 • “Produkt dostępny na zamówienie” – termin wysyłki przez sklep wynosi od 2 do 21 dni roboczych,
 1. Do terminu wysyłki należy doliczyć termin dostawy przez przewoźnika (kuriera), który wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.
 2.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.4motoshop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

VI. Ceny i metody płatności

 1.  Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 •  przelewem,
 •  za pobraniem,
 •  płatnością w systemie PayU

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od potwierdzonego odbioru lub dostarczenia towaru Konsumentowi lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru Towaru od przewoźnika.
 2. Przedsiębiorca, który zakupił Towar bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością i otrzymał fakturę VAT nie ma prawa odstąpić od Umowy Sprzedaży
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w wyżej wymienionym terminie. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej bądź droga elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku niniejszego regulaminu. 
 4. Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wartość Zamówienia wraz z kosztami wysyłki,  jeśli Klient wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany, Sprzedawca zwróci wartość Towaru oraz koszty najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 • Wysyłka zwrotna przy odstąpieniu od Umowy jest na koszt Klienta rezygnującego z zakupu.
 • Klient odsyła zwracany Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni i będzie miał na to potwierdzenie.
 • Zwrot Towaru prosimy kierować na adres sklepu stacjonarnego: 

4motoshop, ul. Krakowska 180 budynek H, 52-015 Wrocław, tel. 531219884. 

 • Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 • Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została przez Konsumenta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy żadnymi kosztami.
 • Jeśli Klient przekroczy 14-dniowy termin odstąpienia od Umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to niezbędne do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.
 • Sprzedawca może odmówić zwrotu płatności, gdy stwierdzi, że Towar został przez Klienta zniszczony/użyty do celów innych niż sprawdzenie jego cech i charakteru lub jego zużycie uniemożliwia dalszą odsprzedaż. 

  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku Towaru:
 • którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • którego przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m. in. chemia motocyklowa: oleje, płyny hamulcowe, zapieczętowane środki do pielęgnacji)
 • Którego przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • którego przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. Reklamacje  i Gwarancja Towarów

 1. Towary w ofercie sklepu są tylko nowymi produktami i Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad. 
 2. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym Towarze Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego ma prawo do złożenia reklamacji. 
 3. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Składanie reklamacji: Reklamację można złożyć pisemnie i dostarczyć osobiście bądź drogą mailową. Aby była rozpatrzona, reklamacja musi zawierać odpowiednie elementy, minimum: 
 • imię, nazwisko, numer telefonu Klienta
 • Nazwa, rozmiar, typ, kolor kupionego towaru, dowód zakupu
 • Opis usterki – przy bardziej skomplikowanych uszkodzeniach wskazane jest dołączenie zdjęć poglądowych
 • Sugerowane rozwiązanie reklamacji
 1. Po otrzymaniu dokumentu reklamacji Sprzedawca poinformuje, czy jest potrzeba odesłania produktu. W przypadku potrzeby odesłania produktu, adres do wysyłki to: 4motoshop, Krakowska 180 budynek H, 52-015 Wrocław, tel. 531219884. 
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w terminie, reklamacja zostaje uznana. 
 3. Gwarancji podlegają:
 • Wady fizyczne powstałe z winy producenta.
 •  Wyłącznie Towary, które są używane przez Klienta zgodnie z przeznaczeniem.
 1. Gwarancji nie podlegają:
 • Uszkodzenia mechaniczne Towaru,
 • Naturalne zużycie Towaru,
 • Produkty z wadami jawnymi widocznymi w dniu zakupu,
 • Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji,
 • Wygoda Towaru, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
 • Membrany jako materiał, który z czasem traci właściwości.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1.  4motoshop podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 4motoshop o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 4motoshop Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , Wrocław, ul. Sztabowa 73/2a 53-321, sklep@4motoshop.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. 5. 4motoshop zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe i dotyczące danych osobowych

 1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4motoshop a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 4motoshop a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 4motoshop.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sklep (4motoshop Sp. z o.o.)
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 6.  Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Shopping Cart