Wzór formularza odstąpienia od umowy

Poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący zwrotów.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od potwierdzonego odbioru lub dostarczenia towaru Konsumentowi lub osobie przez niego upoważnionej do odbioru Towaru od przewoźnika.
 2. Przedsiębiorca, który zakupił Towar bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością i otrzymał fakturę VAT nie ma prawa odstąpić od Umowy Sprzedaży
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w wyżej wymienionym terminie. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej bądź droga elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku niniejszego regulaminu. 
 4. Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wartość Zamówienia wraz z kosztami wysyłki,  jeśli Klient wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany, Sprzedawca zwróci wartość Towaru oraz koszty najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 • Wysyłka zwrotna przy odstąpieniu od Umowy jest na koszt Klienta rezygnującego z zakupu.
 • Klient odsyła zwracany Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni i będzie miał na to potwierdzenie.
 • Zwrot Towaru prosimy kierować na adres sklepu stacjonarnego: 

4motoshop, ul. Krakowska 180 budynek H, 52-015 Wrocław, tel. 531219884. 

 • Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 • Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została przez Konsumenta użyta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy żadnymi kosztami.
 • Jeśli Klient przekroczy 14-dniowy termin odstąpienia od Umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to niezbędne do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.
 • Sprzedawca może odmówić zwrotu płatności, gdy stwierdzi, że Towar został przez Klienta zniszczony/użyty do celów innych niż sprawdzenie jego cech i charakteru lub jego zużycie uniemożliwia dalszą odsprzedaż.

  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku Towaru:
 • którego przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • którego przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (m. in. chemia motocyklowa: oleje, płyny hamulcowe, zapieczętowane środki do pielęgnacji)
 • Którego przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • którego przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Shopping Cart